Uchwała nr XXXIV/425/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2005w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) , uchwala się , co następuje :

Uchwała nr XXXIV/425/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2005


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) , uchwala się , co następuje :


Uchwała Nr XXXIV / 425 / 2005   

Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2005 r.

      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

      Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) , uchwala się , co następuje :                                                                                     

§ 1.1.Dochody budżetu gminy w kwocie                                                             23 838 841,- zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                                              22 000,- zł
3. Dochody po zmianie                                                                                         23 860 841,- zł                                                                                                    
w tym :
          a/ dochody własne                                   7 198 373,-
          b/ udziały w podatkach stanowiących
              dochód budżetu gminy                        4 927 692,-
          c/ subwencje                                            7 321 116,-
          d/ dotacje                                                 4 413 660,-
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w kwocie                                     24 670 297,- zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                            94 080,- zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                      72 080,- zł
4. Wydatki po zmianie                                                             24 692 297,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące                      20 456 436,- zł
b/ wydatki majątkowe                  4 235 861,- zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu wynosi                                                                                  831 456,- zł
2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie           831 456,- zł

§ 4. Ustala się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota .

 

 

Uchwała RG 01.12.05.rar (16kB) plik

Przewodniczący Rady Gminy


    Bronisław Balcerowski
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (6 stycznia 2006, 14:31:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2328