Uchwała nr RGK.0007.173.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2018 rok.*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.173.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2018 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjęć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2018 rok,  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Działania te w szczególności obejmują: - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć; - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, podejmujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień i wspomagających rozwiązywanie problemów uzależnień. Realizacja tych zadań jest prowadzona w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Załącznik: 


* Uchwała zmieniona uchwałą nr RGK.0007.13.2018 z 28.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2018 rok.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2018, 11:21:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (10 kwietnia 2018, 13:31:28)
Zmieniono: aktualiz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 361