Uchwała nr RGK.0007.174.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok.*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r. poz. 783, 60, 1458) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.174.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r. poz. 783, 60, 1458) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjęć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok,  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r. poz. 783, 60, 1458) podjęcie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok jest niezbędne w celu realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, które są zadaniami własnymi gminy. Gminny program je uszczegóławia, wskazuje kierunki działań i środki na ich realizację.
 Władze lokalne powinny w sposób szczególny zadbać o małoletnich pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym ważne jest, aby szkoła również była miejscem, które przyczyni się do budowy systemu wartości młodego człowieka oraz ostrzeże i poinformuje go o konsekwencjach wynikających z podejmowania ryzykownych działań.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik:

* uchwała zmieniona uchwałą nr RGK.0007.12.2018 z 28.03.2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2018, 11:25:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (10 kwietnia 2018, 13:27:19)
Zmieniono: aktualiz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241