Uchwała nr RGK.0007.180.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.180.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej ewidencyjnie nr 146/51 o pow. 0,0678 ha, położonej w Kruszynie Krajeńskim, określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.180.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017 r.
plik do pobrania (102kB) pdf

Uzasadnienie
Wymieniona w uchwale działka stanowi przedłużenie ulicy Stepowej w Kruszynie Krajeńskim i jest niezbędna do obsługi komunikacyjnej przyległych terenów inwestycyjnych a jej przejęcie umożliwi szybszą i bezkonfliktową realizację urządzeń infrastruktury technicznej na tym terenie. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2018, 11:42:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 314