Uchwała nr RGK.0007.183.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.183.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie części niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 307/32 o pow. 0,0521 ha, położonej w Łochowie, stanowiącej własność osoby fizycznej, określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz 

Załącznik (82kB) pdf

Uzasadnienie 
Działka nr 307/32 stanowi część ul. Lamparciej w Łochowie niezbędnej do obsługi komunikacyjnej przyległych terenów inwestycyjnych, a jej nabycie umożliwi szybszą i bezkonfliktową realizację urządzeń infrastruktury technicznej na tym terenie. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Natalia Zielińska
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2018, 14:35:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266