Uchwała nr RGK.0007.185.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm: z 2017 r. poz. 1566) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.185.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm: z 2017 r. poz. 1566) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota tj. w granicach obszaru przedstawionego w załączniku graficznym do niniejszej uchwały na mapie w skali 1:2000.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
    

          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz 
załącznik (1779kB) pdf


UZASADNIENIE 
 
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm: z 2017 r. poz. 1566) rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały. 
Uchwała Rady Gminy Białe Błota w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy i umożliwi polepszenie warunków zagospodarowania przedmiotowego terenu. 
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota. 
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Natalia Zielińska
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2018, 14:43:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245