Uchwała nr RGK.0007.186.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe BłotaNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.186.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić plany prac na I kwartał 2018 r. Komisji Stałych:
1) Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska stanowiący załącznik nr 1;
2) Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 2;
3) Budżetu i Finansów stanowiący załącznik nr 3;
4) Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu stanowiący załącznik nr 4.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz 
  
Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym komisje przedkładają plan pracy Radzie Gminy. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia kwartalny plan pracy nie później niż na ostatniej sesji poprzedzającej kwartał objęty przedłożonym planem pracy (§ 97 ust. 1 Statutu Gminy Białe Błota). Pozostałe Komisje pracują według planów pracy przedłożonych Radzie Gminy na początku każdego kwartału (§ 66 ust 1 Statutu Gminy Białe Błota). 
  
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2018, 14:54:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235