Uchwała nr RGK.0007.187.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.187.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się co następuje:


§ 1. Zlecić Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi nr RGK.1510.17.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy. § 2. 1. Komisja dokona analizy podnoszonych przez skarżącego zarzutów w terminie do dnia 16 stycznia 2018 roku. 2. Stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną zostanie przedłożone Radzie Gminy na najbliższej sesji zwołanej po terminie określonym w ust. 1.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz


Uzasadnienie 
W związku ze złożoną skargą na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2018, 14:57:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262