Uchwała nr RGK.0007.190.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.190.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną prowadzoną przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działającą na terenie Gminy Białe Błota;
2) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne lub niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, działającą na terenie Gminy Białe Błota;
3) innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, działającą na terenie Gminy Białe Błota
4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego;
5) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
6) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
7) roku bazowym - należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy;
8) roku budżetowym - należy przez ro rozumieć rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa i są udzielane dotacje;
9) organie dotującym - należy przez to rozumieć: Gminę Białe Błota;
10) uczniu - należy przez to rozumieć również: dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego, złożony w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach w terminie do dnia 30 września roku bazowego.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest powiadomić Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego.
§ 5. 1. Wysokość dotacji ustala się oddzielnie odpowiednio dla każdej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na rok budżetowy.
2. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego lub osoba upoważniona przez ten organ zobowiązane są do złożenia w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu  w Białych Błotach w terminie do dnia 7 każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, według stanu na 1 roboczy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
3. Liczba uczniów wskazana w informacji, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego na dany miesiąc.
§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.
2. Wójt Gminy Białe Błota w terminie 21 dni od dnia otrzymania rozliczenia wykonania dotacji  dokonuje rozliczenia dotacji za rok bazowy, o czym zawiadamia na piśmie organ prowadzący.
§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest udostępnić na żądanie organu dotującego dokumentację potwierdzającą faktyczną liczbę uczniów uczęszczających odpowiednio do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz udzielania w tym zakresie niezbędnych informacji.
3. Podstawę przeprowadzenia kontroli stanowi pisemne imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Białe Błota. W upoważnieniu wskazany jest w szczególności: kontrolowany podmiot, a także zakres kontroli i termin kontroli.
4. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić organ prowadzący o planowanym terminie kontroli, co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.
5. Kontroli, o której mowa w ust. 1 podlega:
1) prawidłowość pobrania dotacji w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów, wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;
2) prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego w zakresie o którym mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 uchwały, z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie,
3) pobrana w nadmiernej wysokości
- podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany. Protokół stanowi przedstawienie wyników przeprowadzonej kontroli.
2. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
6. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący czyni o tym zapis w protokole.
7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
§ 9. Traci moc uchwała nr RGK.0007.141.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
§ 10. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.190.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017 r.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji z budżetu gminy ....................
na rok ....................
Część A
Dane o organie prowadzącym:
Nazwa organu prowadzącego: ...........................................................................................................
Adres organu prowadzącego: ............................................................................................................
Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji (numer, nazwa i adres banku)
...........................................................................................................................................................
Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący:
Nazwisko i imię .................................................................................................................................
Pełniona funkcja ................................................................................................................................
Część B
Dane o szkole/przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego*:
Status jednostki: publiczna/niepubliczna*
Nazwa ................................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
Data wydania zezwolenia/wpisu do ewidencji* .................................................................................
Nr zezwolenia/wpisu do ewidencji* ..................................................................................................
REGON i NIP ....................................................................................................................................
Dane kontaktowe ...............................................................................................................................
Nr telefonu ........................................................................................................................................
Adres e-mail ......................................................................................................................................
Część C
Dane o planowanej liczbie uczniów
1. Planowana liczba uczniów ...................., w tym uczniów:
a) niepełnosprawnych ...................., ze względu na następujące rodzaje niepełnosprawności:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(wymienić jakie),
b) uczniów klas gimnazjalnych ....................**
2. Planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ....................
3. Planowana liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ....................
4. Planowana liczba uczniów niebędących mieszkańcami Gminy, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi ....................
..................................................
podpis osoby reprezentującej organ prowadzący
Miejscowość, data ....................
_________________________________________________
* niewłaściwe skreślić,
** dotyczy szkół podstawowych, w których funkcjonują klasy gimnazjalne do czasu wygaszenia kształcenia w tych klasach 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.190.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017 r.
INFORMACJA*
o faktycznej liczbie uczniów
Dane o organie prowadzącym
Nazwa ................................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
Dane o szkole/przedszkolu/innej formy wychowania przedszkolnego
Nazwa ................................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
Informuję, że:
* liczba uczniów wg stanu na dzień .................... wynosi ...................., w tym uczniów
* niepełnosprawnych: .................... ze względu na ...........................................................
(podać rodzaj niepełnosprawności),
* uczniów klas gimnazjalnych ....................**
2) liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg stanu na dzień .................... wynosi .................,
3) liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wg stanu na dzień .................... wynosi ....................,
4) liczba uczniów wg stanu na dzień .................... niebędących mieszkańcami Gminy, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi wynosi ...................., i są oni mieszkańcami następujących gmin:
a) gmina .................... - .................... uczniów,(podać imiona i nazwiska uczniów oraz datę urodzenia i adres zamieszkania),
b) gmina .................... - .................... uczniów, (podać imiona i nazwiska uczniów oraz datę urodzenia i adres zamieszkania).
.......................................................
podpis osoby reprezentującej organ prowadzący
Miejscowość, data ....................
__________________________
* informację należy przygotować oddzielnie dla każdej jednostki,
** dotyczy szkół podstawowych, w których funkcjonują klasy gimnazjalne do czasu wygaszenia kształcenia w tych klasach. 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RGK.0007.190.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017 r.
ROZLICZENIE
wykorzystania dotacji w roku ....................
ZESTAWIENIE
wydatków poniesionych na bieżącą działalność szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*, finansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem
Dane o organie prowadzącym
Nazwa ................................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
Dane o szkole/przedszkolu/innej formy wychowania przedszkolnego*
Nazwa ................................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
ZESTAWIENIE
wydatków poniesionych na bieżącą działalność szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*, finansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem
L.p. Rodzaje wydatków Wysokość poniesionych wydatków finansowanych 
w ramach otrzymanej dotacji
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy)
3. Opłaty za media
4. Zakup materiałów, wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych
5. Bieżące naprawy
6. Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń
7. Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej (wymienić w kolejnych pozycjach jakie)
Ogółem kwota wykorzystanej dotacji
Kwota otrzymanej dotacji w roku ............................................................
Kwota wykorzystanej dotacji ...................................................................
Kwota dotacji niewykorzystanej ..............................................................
.................................................
podpis osoby reprezentującej organ prowadzący
Miejscowość, data ....................
_______________________________
*niewłaściwe skreślić. 

UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z dnia 29 listopada 2017 roku), która uchyla z dniem 1 stycznia 2018 roku Rozdział VII i Rozdział VIII ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – zaistniała konieczność wprowadzenia i dostosowania przepisów dotyczących ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Art. 38 ustawy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia tryb udzielania i rozliczania dotacji, o oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Formą wykonania tego obowiązku jest stosowna uchwała Rady Gminy, która reguluje te kwestie.
Konieczne stało się zatem uchylenie dotychczasowej uchwały w przedmiocie dotacji i wprowadzenia nowej, która uwzględnia nowy stan prawny.

 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 275 z dnia 2018-01-10

metryczka


Odpowiada za treść: Natalia Zielińska
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2018, 15:09:15)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (5 lutego 2018, 09:38:02)
Zmieniono: dodano datę publikacj

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 395