Uchwała nr RGK.0007.189.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 poz. 1875 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.189.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.

Na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 poz. 1875 ) uchwala się, co następuje:§ 1. W  uchwale nr RGK.0007.157.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota w rozdziale 6  Postanowienia Końcowe § 74 otrzymuje brzmienie:"§ 74.Traci moc uchwała nr XXXIII/406/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 128 poz. 2136 z dnia 7 grudnia 2005 r)." 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 
  
 
          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz 

 
uzasadnienie 
W związku z błędnym zapisem w § 74 tj. " Traci moc uchwałą nr XXXIII/406/2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 128 poz. 2136 z dnia 7 grudnia 2005 r)." konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. Zamiast ww. zapisu  § 74. powinien otrzymać brzmienie: "§ 74. Traci moc uchwała nr XXXIII/406/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 128 poz. 2136 z dnia 7 grudnia 2005 r)." 
 
 
 
 
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 274 z dnia 2018-01-10

metryczka


Odpowiada za treść: Natalia Zielińska
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2018, 15:13:03)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (5 lutego 2018, 09:38:47)
Zmieniono: dodano dziennik urzędowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 276