Uchwała nr RGK.0007.172.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.172.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3, ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.142.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024 ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                                Jacek GrzywaczZałącznik 1                                                                                                                

plik do pobrania 1 (3383kB) pdf

  Załącznik 2

plik do pobrania 2 (153kB) pdf


Objaśnienie

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Białe Błota na lata 2018-2024


Zgodnie z art. 227, ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego sporządzają prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota została opracowana na lata 2018-2024. Okres objęty WPF wynika bezpośrednio z okresu na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2018-2024, gdzie rok 2024 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań. Gmina posiada zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację zadań inwestycyjnych, sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty kredytów i pożyczek na okres do 2024 r. Oprocentowanie zaciągniętych już kredytów wynosi 1 miesięczny WIBOR + marża banku od 0,37 % do 0,89 %.

Przyjęte wartości dochodów i wydatków szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych oraz wskaźniki wzrostu w latach następnych.


Założenia makroekonomiczne


Minister Finansów przedstawił wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych w budżetach gmin.

Dla potrzeb opracowania WPF Gminy Białe Błota przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone w zaktualizowanych wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

2024 r.

PKB, dynamika realna

103,8

103,8

103,8

103,6

103,5

103,3

103,2

CPI – dynamika średnioroczna (wskaźnik inflacji )

102,3

102,3

102,5

102,5

102,5

102,5

102,5

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

102,4

102,7

102,7

102,9

103,1

103,1

103,1


Przy konstrukcji dokumentu przyjęto, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja ta została przedstawiona w załączniku nr 1 kolumna 8.1 i 8.2.

W załączniku nr 1 w kolumnie 9.1 i 9.6.1 przedstawione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o spełnieniu przez gminę wskaźnika spłaty zobowiązań.

W załączniku nr 1 kolumna 11.3 i 11.3.2. wykazano wydatki objęte limitem, są to wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie, przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały.


WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.


WPF określa dla każdego roku objętego prognozą :

1. Dochody ogółem, z tego:

a) dochody bieżące, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i środki pochodzące z budżetu

Unii Europejskiej.

2. Wydatki ogółem, z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:

- na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- na obsługę długu,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- wydatki objęte limitem art. 226, ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu.

4. Przeznaczenie nadwyżki lub źródła sfinansowania deficytu.

5. Przychody i rozchody.

6. Kwotę długu.

7. Wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz relacji, o której mowa w art.243

ustawy o finansach publicznych.

8. Kwotę nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą i jej

przeznaczenie.


Dane historyczne

DOCHODY


Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowano w oparciu o analizę danych historycznych, przyjęte wskaźniki makroekonomiczne. Uwzględniają one przyszłe okoliczności wpływające na wysokość prognozowanych wpływów.


Lata

Dochody ogółem

Wzrost / spadek

2012

59 740 536,98

Wzrost o 14,35 %

2013

64 257 675,45

Wzrost o 7,56 %

2014

78 639 346,99

Wzrost o 22,38 %

2015

76 371 273,82

Spadek o 2,98 %

2016

89 239 628,26

Wzrost o 16,84 %

Plan na 30.09.2017

93 316 647,19

Wzrost o 4,56 %

Plan na 2018

94 676 000,00

Wzrost o 1,45 %


SUBWENCJE< DOTACJE< PDOF
Wyszczegól-nienie

2012 r.

2013 r.

2014 r.

PDOF

15 095 230

17 720 773

19 317 763

Subwencje

14 338 418

14 959 908

15 997 858

Dotacje celowe

6 346 890

6 604 008

7 836 493
2015 r.


2016 r.Plan na

30.09. 2017 r.

Plan na 2018 r.

21 560 916,00

23 249 355,00

26 921 109,00

29 050 096

17 336 870,00

18 440 322,00

19 271 793,00

20 306 871

7 860 987,10

19 376 296,56

20 097 254,31

18 615 756


Wpływy ze sprzedaży majątku


Wpływy ze sprzedaży majątku


Lata

Wykonanie

2012 r.

542 993,20

2013 r.

418 120,00

2014 r.

1 273 885,79

2015 r.

775 102,00

2016 r.

1 294 093,22

Plan na 30.09.2017 r.

1 073 000,00

Plan na 2018 r.

1 000 000,00


  1. Do dochodów bieżących, ujętych w kolumnie 1.1 załącznika Nr 1 zalicza się wpływy z

następujących kategorii :

  1. dochody z podatków i opłat, wykazane w kolumnie 1.1.3, do których zalicza się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,

- podatek dochodowy od prowadzonej działalności gospodarczej opłacany w formie karty

podatkowej,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- podatek od spadków i darowizn,

- opłata skarbowa,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- opłata targowa,

- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

Powyższe dochody stanowią 24,70 % dochodów ogółem. Dochody te z roku na rok są coraz wyższe. Wzrost wpływów jest wynikiem wzrostu stawek podatkowych jak i wzrostu podstawy opodatkowania.

  1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, do których zalicza się :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazane w kolumnie 1.1.1

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wykazane w kolumnie 1.1.2

Wpływy z powyższych tytułów stanowią 32,16 % ogółu dochodów na 2018 r.

W 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosi 37,98 %. Planowane wielkości mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż planowane dochody w budżecie państwa mają charakter szacunków i prognoz.

3) subwencje z budżetu państwa, na którą składa się :

- część oświatowa subwencji ogólnej,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Subwencja oświatowa stanowi 21,28 % dochodów ogółem, natomiast subwencja równoważąca stanowi 0,16 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji oświatowej na 2018 r. jest o 2,8 % większa w porównaniu do 2017 r.

  1. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na które składają się :

- dotacje celowe na zadania własne,

- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone na podstawie porozumień i umów,

- środki otrzymane z innych źródeł.

Powyższe dochody stanowią 19,66 % ogólnych dochodów na 2018 r.

Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone na podstawie odrębnych ustaw, a także realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na pokrycie kosztów realizacji tych zadań przekazywane są dotacje celowe z budżetu państwa.

Od 2016 r. nastąpił znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w związku z nałożeniem na gminy obowiązku realizacji wypłaty świadczeń wychowawczych 500 +.

Planowane wpływy z dotacji celowych na 2018 r. są niższe od 2017 r. Jednak w ciągu roku wysokość dotacji ulega wielokrotnym zmianom.

  1. Dochody majątkowe, do których zalicza się dochody ze sprzedaży majątku gminy (działki budowlane). Dochody te stanowią 1,05 % dochodów ogółem.


WYDATKI


Wydatki ujmuje się w WPF Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.


Lata

Wydatki ogółem

Wzrost / spadek

2012

65 194 421,77

Wzrost o 11,15 %

2013

65 536 301,54

Wzrost o 0,52 %

2014

80 277 825,15

Wzrost o 22,49 %

2015

77 822 684,80

Spadek o 3,06 %

2016

83 266 203,92

Wzrost o 6,99 %

Plan na 30.09.2017

100 226 647,19

Wzrost o 20,37 %

Plan na 2018

99 176 000,00

Spadek o 1,05 %

Wydatki bieżące


W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wynosiły w poszczególnych latach :

Lata

Wydatki bieżące

W tym obsługa długu

2012

48 375 487,34

1 605 986,14

2013

51 816 129,61

1 745 972,71

2014

54 832 089,82

1 308 981,23

2015

60 931 645,29

1 099 245,49

2016

71 127 378,69

747 008,23

Plan na 30.09.2017

80 094 512,29

983 500,00

Plan na 2018

87 787 478,92

1 300 000,00


Planowane wydatki bieżące na 2018 r. wynoszą 87 787 478,92 zł i są większe o 9,60 % od wydatków bieżących na 30.09.2017 r. Wydatki na obsługę długu w tej kwocie stanowią kwotę 1 300 000,00 zł.

W wydatkach bieżących można wyodrębnić następujące kategorie :

  1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki te zostały określone w kolumnie 11.1 załącznika nr 1 do uchwały. W tej grupie wydatków zostały zliczone wydatki ujęte w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

W pozycji tej uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Gminy Białe Błota i jednostek budżetowych, które funkcjonują w Gminie Białe Błota tj. Szkoła Podstawowa w Białych Błotach, Szkoła Podstawowa w Łochowie, Szkoła Podstawowa w Przyłękach, Gminne Przedszkole Wróżka w Białych Błotach, Gminny Żłobek U Misia w Łochowie, Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach, Środowiskowy Dom samopomocy w Cielu.

Analizując dane historyczne można zaobserwować, że wzrost liczby mieszkańców gminy, konieczność świadczenia nowych usług dla mieszkańców wiąże się ze wzrostem liczby osób zatrudnionych i tym samym następował wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wzrost wynagrodzenia wynika również ze zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego wynagrodzenia pracowników.


Lata

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wzrost / spadek

2012

21 508 035,50

Wzrost o 13,40 %

2013

23 698 712,00

Wzrost o 10,18 %

2014

24 271 762,88

Wzrost o 2,41 %

2015

26 724 399,84

Spadek o 10,10 %

2016

27 380 803,05

Wzrost o 2,45 %

Plan na 30.09.2017

29 557 515,54

Wzrost o 7,94 %

Plan na 2018

34 490 426,40

Spadek o 16,68 %


  1. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W tej kategorii wydatków ujęto wydatki bieżące klasyfikowane w Dziale 750 od Rozdz. 75017 do Rozdz. 75023. Zostały one określone w kolumnie 11.3. Przy kalkulowaniu wydatków rzeczowych uwzględniono wskaźnik inflacji, podpisane umowy oraz wydatki jednorazowe.


WYDATKI NA MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE


Łączne nakłady finansowe – 14 912 867,63 zł, plan na 2018 r. 8 034 000,00 zł , plan na 2019 r. 2 280 000,00 zł.

Przedsięwzięcia zostały przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały, a opis prac do realizacji w opisie inwestycji do budżetu gminy na 2018 r.KWOTA DŁUGU


Planowana kwota długu na koniec 2017 r. wynosi 35 744 667,82 zł. Przewidywane zadłużenie na koniec 2018 r. wyniesie 40 244 667,82 zł. W 2018 r. planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie zostało wykazane w kolumnie 6 załącznika nr 1 do uchwały.

Na kwotę zadłużenia Gminy Białe Błota na koniec 2017 r. składają się :

  1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na :

- budowę kanalizacji sanitarnej wokół ujęcia wody pitnej w Cielu 84 373,06 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej Lisi Ogon Łochowo etap II 691 978,04 zł,

2) długoterminowe kredyty zaciągnięte na :

- sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2010 r. w kwocie 1 006 249,72 zł zaciągnięty

w BGK w Toruniu,

- sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2011 r. w kwocie 1 000 016,00 zł zaciągnięty

w MBanku Oddział w Bydgoszczy,

- sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2012 r. w kwocie 1 326 083,00 zł zaciągnięty

w Banku Spółdzielczym w Koronowie,

- sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2013 r. w kwocie 907 200,00 zł zaciągnięty

w BGK w Toruniu,

- sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2015 r. w kwocie 2 900 000,00 zł zaciągnięty

w BGK w Toruniu,

- sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2017 r. w kwocie 2 500 000,00 zł zaciągnięty

w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie

25 328 768,00 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, BGK w Toruniu oraz

ING Banku Śląskim .


W 2018 r. planuje się spłacić pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ogólnej kwocie 194 553,06 zł oraz raty kredytów do banków krajowych w kwocie 6 646 141,72 zł, (kolumna 5 załącznika nr 1).


W kolumnie 2.1.3 przedstawiono kwotę planowanych ogółem wydatków na obsługę długu.

Ze względu na brak potwierdzonych ewidencją księgową wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do czasu sporządzenia bilansu za rok 2017 na spłatę zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu.


Budżet gminy planowany na lata 2019-2024 zakłada wypracowanie nadwyżek przeznaczonych na spłatę zadłużenia.

Biorąc pod uwagę dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki całkowita ich spłata powinna nastąpić w 2024 r.

Począwszy od 2014 r. mają zastosowanie przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym każda Gmina posiada indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, który został określony w kolumnie 9.6.1 natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań został przedstawiony w kolumnie 9.1.


Prognozowane wielkości dochodów oraz planowane wydatki na poszczególne lata przedstawiają się następująco:


Prognoza 2018 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 94 676 000,00 zł, w tym bieżące 93 676 000,00 zł majątkowe 1 000 000,00 zł . Dochody majątkowe pochodzić mają ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 1,05 % planu dochodów ogółem.

W 2018 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w: Łochowicach 0,4000 ha, Murowańcu 0,2000 ha oraz Lisim Ogonie 0,2000 ha.


Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 99 176 000,00 zł, w tym majątkowe 11 388 521,08 zł i bieżące 87 787 478,92 zł i stanowią 88,51 % planu wydatków ogółem.

Budżet planuje się z deficytem w wysokości 4 500 000,00 zł.

W 2018 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 840 694,78 zł oraz odsetek 1 300 000,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z kredytu długoterminowego i po spłatach planowany dług będzie wynosił 40 244 667,82 zł.

Relacja roku 2018 wynosi 8,60 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 14,34 %.


Prognoza 2019 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 97 483 000,00 zł, w tym bieżące 96 983 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzić mają ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,51 % planu dochodów ogółem.

W 2018 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w: Kruszynie Kraj. 0,4000 ha, Przyłękach 0,2000 ha,

w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.

Dochody ogółem są wyższe od 2018 r. o 2,45 %.


Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 90 311 350,22 zł w tym bieżące 85 611 350,22 zł i majątkowe 4 700 000 000,00 zł, które stanowią 5,20 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące są przeznaczone na realizację zadań bieżących własnych, zleconych i powierzonych umowami. To wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, pracowników oświaty, pomocy społecznej, administracji, wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy, koszty utrzymania wszystkich obiektów, które nie generują dochodów.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 7 171 649,78 zł.

W 2019 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 7 171 649,78 zł i odsetek 1 400 000,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 33 073 018,04 zł.

Relacja roku 2019 wynosi 8,79 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 12,07 %.


Prognoza 2020 rok

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 100 400 000,00 zł, w tym bieżące 99 900 000,00 zł, i majątkowe 500 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzić mają ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,49 % planu dochodów ogółem.

W 2020 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,5000 ha, Łochowice 0,3000 ha w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.


Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 92 805 366,00 zł w tym wydatki bieżące

88 405 366,00 zł tj. 95,25 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 4 400 000,00 zł, które stanowią 4,75 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące są wyższe o 3,26 % od roku poprzedniego i jest to kwota 2 794 015,78 zł.

Wzrost wydatków bieżących wiąże się ze zwiększającymi się do realizacji zadaniami, wzrostem liczby mieszkańców, większą liczbą dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 7 594 634,00 zł.

W 2020 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 7 594 634,00 zł i odsetek 1 200 000,00 zł.

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 25 478 384,04 zł.

Relacja roku 2020 wynosi 8,76 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 10,29 %.


Prognoza 2021 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 103 394 000,00 zł, w tym bieżące 102 894 000,00 zł, a majątkowe 500 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzić mają ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,48 % planu dochodów ogółem.

W 2021 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,6000 ha, Zielonka 0,2000 ha w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.


Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 95 898 820,00 zł w tym wydatki bieżące

91 498 820,00 zł i wydatki majątkowe 4 400 000,00 zł, które stanowią 4,58 % wydatków ogółem.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 7 495 180,00 zł.

W 2021 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 7 495 180,00 zł i odsetki 1 100 000,00 zł

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 17 983 204,04 zł.

Relacja roku 2021 wynosi 8,31 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 10,47 %.


Prognoza 2022 rok

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 105 600 000,00 zł, w tym dochody bieżące

105 100 000,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł, które pochodzić będą ze sprzedaży mienia komunalnego.

W 2022 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Drzewce 0,2000 ha, Kruszyn Krajeński 0,2500 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.


Wydatki ogółem w kwocie 98 204 820,00 zł w tym wydatki bieżące 93 804 820,00 zł stanowiące 95,51 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 4 400 000,00 zł, które stanowią 4,49 % wydatków ogółem.

Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 7 395 180,00 zł.

W 2022 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 7 395 180,00 zł i odsetki 950 000,00 zł

Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 10 588 024,04 zł.

Relacja roku 2022 wynosi 7,90 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 11,88 %.


Prognoza 2023 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 108 410 000,00 zł, z tego dochody bieżące

107 910 000,00 zł, a dochody majątkowe 500 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 500 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach: Łochowice 0,4000 ha, Kruszyn Krajeński 0,4000 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Dochody bieżące stanowią 99,53 % dochodów ogółem , a dochody majątkowe to 0,47 % dochodów ogółem.


Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 101 122 874,00 zł, z tego wydatki bieżące

95 401 874,00 zł, a wydatki majątkowe 5 721 000,00 zł. Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 7 287 126,00 zł.

W 2023 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 7 287 126,00 zł i odsetki 750 000,00 zł.

Raty planuje się spłacać z nadwyżki i po spłatach dług będzie wynosił 3 300 898,04 zł.

Relacja roku 2023 wynosi 7,41 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 11,54 %.


Prognoza 2024 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 110 550 000,00 zł, z tego dochody bieżące

110 050 000,00 zł, a dochody majątkowe 500 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 500 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach : Lisi Ogon 0,3000 ha, Kruszyn Krajeński 0,3000 ha, Zielonka 0,2000 ha a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Dochody bieżące stanowią 99,54 % dochodów ogółem , a dochody majątkowe to 0,46 % dochodów ogółem.


Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 107 249 101,96 zł, z tego wydatki bieżące

99 699 101,96 zł, a wydatki majątkowe 7 550 000,00 zł. Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 3 300 898,04 zł.

W 2024 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 3 300 898,04 zł i odsetki 150 000,00 zł.

Raty planuje się spłacać z nadwyżki i po spłatach dług będzie wynosił 0,00 zł.

Relacja roku 2024 wynosi 3,12 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 11,56 %.
                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                          Jacek GrzywaczUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Natalia Zielińska
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2018, 15:21:34)

Ostatnia zmiana: Dominika Kowalska (10 października 2018, 12:45:59)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 330