Zarządzenie nr 456Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 listopada 2010w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 456
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2010


w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.1   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,  oraz na podstawie art. 21 Ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 223 z 2007r. poz.1655  ze zm.) 
 
z a r z ą d z a m, co następuje: 
 
§ 1. Celem przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu  nieograniczonego na „ Obsługę geodezyjną dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota”, powołuję  komisję przetargową w składzie:

1.  Andrzej Wiekierak                  -   przewodniczący
2.  Jadwiga Tomaszewska            -   sekretarz
3.   Filip Rybacki                         -   członek
 
§ 2 Komisja przystąpi do pracy w dniu  25 listopada  2010 roku.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (25 listopada 2010, 15:05:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1676