Zarządzenie nr 458Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 listopada 2010w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 458
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2010


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.1   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,  oraz na podstawie art. 21 Ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 223 z 2007r. poz.1655  ze zm.) 
 
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Celem przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu  nieograniczonego na „ Wycenę nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej ”, powołuję  komisję przetargową w składzie:


1.  Magdalena Wajchert       -   przewodniczący
2.  Jadwiga Tomaszewska    -   sekretarz
3.   Karolina Swoboda          -   członek
 
§ 2 Komisja przystąpi do pracy w dniu  25 listopada  2010 roku.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (25 listopada 2010, 15:08:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1722