Zarządzenie nr 459Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25 listopada 2010w sprawie wyznaczenia likwidatora Gminnej Przychodni w Białych Błotach, położonej w Białych Błotach przy ul. Baryckiej 38

Zarządzenie nr 459
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 25 listopada 2010


w sprawie wyznaczenia likwidatora Gminnej Przychodni w Białych Błotach, położonej w Białych Błotach przy ul. Baryckiej 38

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLIX/532/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 września 2010 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 166, poz. 2133)


zarządzam, co następuje


§ 1. Wyznaczyć na likwidatora Gminnej Przychodni w Białych Błotach, położonej w Białych Błotach, przy ul. Baryckiej 38, Dyrektora Gminnej Przychodni w Białych Błotach Pana Piotra Temerowskiego.


§ 2. Do zadań likwidatora Gminnej Przychodni w Białych Błotach należy przeprowadzenie wszelkich czynności koniecznych do zakończenia procesu likwidacji ww. jednostki, a w szczególności:

wykonywanie praw i obowiązków Dyrektora Gminnej Przychodni w Białych Błotach,

uregulowanie spraw dotyczących rozliczenia i dokumentacji pracowników likwidowanej jednostki oraz dopełnienie wobec pracowników innych obowiązków zgodnie z przepisami prawa pracy,

sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień zakończenia likwidacji,

wykonanie sprawozdania finansowego,

sporządzenie sprawozdań do których zobowiązana była Gminna Przychodnia w Białych Błotach,

egzekucja należności, zaspokojenie wierzycieli,

zagospodarowanie mienia,

powiadomienie właściwych organów o likwidacji SPZOZ,

złożenie wniosków o jego wykreślenie z właściwych rejestrów,

wykonanie innych niezbędnych czynności likwidacyjnych.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r.
Wójt Gminy Białe Błota

Katarzyna Kirstein - Piotrowska

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (3 grudnia 2010, 12:08:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2792