Zarządzenie nr 461Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 listopada 2010w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 461
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 listopada 2010


w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz na podstawie art. 21 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).



z a r z ą d z a m,

co następuje:


§ 1 Celem przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Odśnieżanie oraz posypywanie chodników na terenie gminy Białe Błota”, powołuję komisję przetargową w składzie:


  1. Mariusz Stężewski - przewodniczący

  2. Bartosz Wiese - sekretarz

  3. Andrzej Szmytka - członek


§ 2 Komisja przystąpi do pracy w dniu 30.11.2010 r.


§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Wójt Gminy


Katarzyna Kirstein-Piotrowska

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (3 grudnia 2010, 12:38:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1514