Zarządzenie nr 4Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 grudnia 2010w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 4
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 grudnia 2010


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,poz. 1591 z 2001r. ze zmianami )
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§1.W załączniku do zarządzenia Nr 167/2008 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21 lipca 2008r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 20a otrzymuje brzmienie:
 
      Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy:
 
1)                 Prowadzenie postępowań podatkowych (wymiar, pobór, ulgi) w zakresie:
- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportu od osób fizycznych,
- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportu od osób prawnych,
2)     Księgowania podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych,
3)     Księgowanie opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wpłat za czynsz najmu i dzierżawy majątku gminnego,
4)     Księgowanie  opłat adiacenckich, opłat od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania,
5)     Weryfikacja  zaległości podatkowych, prowadzenie postępowań  egzekucyjnych,
6)     Weryfikacja  zaległości niepodatkowych i opłat lokalnych , prowadzenie postępowań  egzekucyjnych,
7)     Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych,
8)     Sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów niepodatkowych .
Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników referatu są określane odrębnym dokumentem.”
2.W § 21:
1)  skreśla się punkt 25),
2)  punkt  25 1  otrzymuje numer  25
 
3.W§ 24  na końcu dodaje się zapis:
 
„W zakresie stanowiska ds. sportu, promocji i kontaktów zagranicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1)      promocja gminy w szczególności poprzez:
  -organizowanie współpracy władz  gminy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami w zakresie zadań promujących gminę,
- gromadzenie informacji i danych ekonomicznych o gminie
-przygotowywanie materiałów promocyjnych i uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach,
- przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
- współpraca z mediami,
-współdziałanie z klubami sportowymi w zakresie przygotowywania imprez sportowych o zasięgu gminnym,
-współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizowania imprez sportowych,
-przygotowywanie dokumentacji związanej z organizowaniem otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych dotyczących w szczególności kultury fizycznej, sportu  i rekreacji oraz  prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych,
- nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z zagranicznymi gminami partnerskimi i bliźniaczymi
- współtworzenie strony internetowej Gminy Białe Błota
- współtworzenie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Białe Błota
 
4.W § 25 skreśla się pkt 16.
 
5. W Rozdziale 3  zmienia się numerację § 28, który otrzymuje  numer: § 27 b.
 
6. Załączniki Nr1 i Nr2 do Regulaminu Organizacyjnego nadanego w dniu 21 lipca  2008 roku otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem  Nr1 i Nr2 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
załącznik 2.doc (67kB) word

schemat_organizcyjny[1].ppt (61kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 grudnia 2010, 15:18:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3116