Zarządzenie nr 8Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23 grudnia 2010w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 8
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 grudnia 2010


w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 21 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).
 
z a r z ą d z a m, co następuje: 
 
§ 1 Celem przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego”, powołuję komisję przetargową w składzie:
 
Andrzej Wiekierak        - przewodniczący
Bartosz Wiese             - sekretarz
Maciej Pastwa              - członek
 
§ 2 Komisja przystąpi do pracy w dniu 23.12.2010 r.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (5 stycznia 2011, 09:21:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1647