Zarządzenie nr 11Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 grudnia 2010w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich sołectw.

Zarządzenie nr 11
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 31 grudnia 2010


w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich sołectw.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i Rozdziału 4 Statutów Sołectw Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Murowaniec, Lisi Ogon, Prądki, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka oraz Rozdziału 5 Statutów Sołectw Łochowice i Łochowo zarządza się co następuje:
 
§ 1. Zwołać zebranie wiejskie w 11 sołectwach w Gminie Białe Błota w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej danego sołectwa.
 
§ 2. Termin i miejsce zebrań określa harmonogram stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców każdego Sołectwa na co najmniej 14 dni przed datą zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
załącznik (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (7 stycznia 2011, 09:23:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2406