Zarządzenie nr 6Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 grudnia 2010w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie nr 6
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

  Na podstawie § 12 , ust.6 Uchwały Nr XLII /460/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia
13 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zarządza się , co następuje :
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50 899 084,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 62 337,00 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 50 961 421,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości 44 321 902,00zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 6 621 376,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 949 084,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 116 631,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 54 294,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą 59 011 421,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące 39 396 499,00 zł
b/ wydatki majątkowe 19 614 922,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.


Zarządzenie Nr 6 z dn. 15.12.2010 r.zip (23kB) zipWójt Gminy
Katarzyna Kirstein-Piotrowska

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (14 stycznia 2011, 08:35:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1702