Zarządzenie nr 5Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2010zmieniające Zarządzenie nr 349 w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.

Zarządzenie nr 5
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2010


zmieniające Zarządzenie nr 349 w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.

  Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
1. stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „ustawą Pzp”;
2. wykonując obowiązek zawarty w art. 35 ustawy o finansach publicznych z dnia  30 czerwca 2005
r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
3. stosując Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ,zarządzam co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 349 z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro ustęp 2 § 3 otrzymuje brzmienie:
 
„ § 3. 2. Udzielenie zamówienia o wartości powyżej 1 000 euro następuje pisemnie, w postaci wzoru zlecenia stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia.”
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (10 lutego 2011, 11:43:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2658