Zarządzenie nr 10Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 grudnia 2010w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie nr 10
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 31 grudnia 2010


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

  Na podstawie § 12 , ust.6 Uchwały Nr XLII /460/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia
13 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zarządza się , co następuje :
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50 130 756,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 219,00 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 50 130 975,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości 43 558 599,00zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 6 572 376,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 180 756,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 1 930 184,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 1 929 965,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą 58 180 975,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące 39 162 024,00 zł
b/ wydatki majątkowe 19 018 951,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Zarządzenie Nr 10 z 31.12.2010 r.exe (155kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (25 lutego 2011, 09:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1706