Zarządzenie nr 7Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 grudnia 2010w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie nr 7
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 22 grudnia 2010


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.Na podstawie § 12 , ust.6 Uchwały Nr XLII /460/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia
13 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zarządza się , co następuje :
§ 1.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 011 421,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 10 439,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 10 439,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą 59 011 421,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące 39 396 499,00 zł
b/ wydatki majątkowe 19 614 922,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.
Zarządzenie Nr 7 z dn. 22.12.2010 r.exe (146kB) plikmetryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (25 lutego 2011, 09:40:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1779