Zarządzenie nr 83Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 3 października 2011w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 83
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 3 października 2011


w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XX/220/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza, co następuje :


§ 1. 1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu gminy na 2012 r. procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w następujących wysokościach :

a) dla podatku od nieruchomości maksymalnie do 4,0 %

b) stawki podatku rolnego i leśnego obowiązywać będą zgodnie z wielkościami

określonymi w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego,

c) dla środków transportowych maksymalnie do 4,00 %,

2. Przyjąć procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w następujących wysokościach:

a) dla pozostałych podatków i opłat maksymalnie do 4,0 %

b) dla pozostałych dochodów maksymalnie do 4,0 %,

3. Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia gminnego ustalić szacunkowo.

4. Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – według prognozy Ministra Finansów.

5. Subwencja oświatowa według prognozy Ministra Finansów.

6. Dotacje celowe przyjąć zgodnie z informacjami Wojewody.


§ 2. 1. Przyjąć maksymalnie do 2,0 % wskaźnik procentowy wydatków bieżących we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej (oprócz wynagrodzeń i pochodnych),

2.Dopuszcza się możliwość wyższych wydatków w poszczególnych działach, niż określono w punkcie 1, w przypadku zwiększenia zakresu planowanych działań.

3. Wysokość dotacji dla instytucji kultury oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wzrost maksymalnie do 2,0 %.


§ 3. Przyjąć procentowy wskaźnik wzrostu wydatków na fundusz wynagrodzeń :

1.Dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN i subwencją oświatową na 2012 r.


§ 4. Finansowanie zadań inwestycyjnych według założeń zawartych w WPF i PRL oraz zgodnie z zawartymi umowami na realizację inwestycji.


§ 5. Ustalić rezerwę ogólną w wysokości od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 października 2011, 15:23:43)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (18 października 2011, 12:43:35)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1448