Zarządzenie nr 80WÓJTA GMINY Białe Błotaz dnia 27 września 2011w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu ze służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu bydgoskiego

Zarządzenie nr 80
WÓJTA GMINY Białe Błota
z dnia 27 września 2011


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu ze służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu bydgoskiego

Na podstawie § 3 ust.1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 2 lit. a, § 4 i § 5 pkt 4 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz.150), § 5 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz.152) oraz Planu Szkolenia Obronnego dla Urzędu Gminy Białe Błota na 2011 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.1.        Przeprowadzić w dniu 26 października 2011 r. powiatowo – gminne, dwuszczeblowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „KOBRA 2011 – Powiat Bydgoski” na temat: „Kierowanie i koordynowanie procesem osiągania wyższych stanów gotowości obronnej, w tym współdziałanie administracji samorządowej z organami wojskowymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa obywateli”, nazywane w dalszej części Zarządzenia „ćwiczeniem”.
2.       Na Kierownika ćwiczenia wyznaczam inspektora ds. obronności, któremu powierzam nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia.
3.       Ćwiczenie należy prowadzić metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych z udziałem stanu osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych oraz w oparciu o ustalenia „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Białe Błota w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 
§ 2.              Przyjąć następujące cele szkoleniowe ćwiczenia:
-         sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Białe Błota;
-         sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników wykonujących zadania obronne w Urzędzie Gminy do wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru;
-         sprawdzenie umiejętności ćwiczących obsad Stałego Dyżuru do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
-         sprawdzenie systemów łączności oraz obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Wojewody ↔ Stały Dyżur samorządu terytorialnego szczebla powiatowego ↔ Stały Dyżur szczebla gminnego;
-         sprawdzenie stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej;
 
§ 3.              W ćwiczeniu uczestniczą:
-         Wójt.
-         Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
-         Dyżurni Stałego Dyżuru.
-         Kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy oraz kurierzy przewidziani do rozwinięcia Akcji Kurierskiej.
-         Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota realizujących zadania obronne.
 
§ 4. Pracownikom Urzędu Gminy Białe Błota, pełniącym funkcje Zespołu Autorskiego polecam w zakresie opracowania i przygotowania dokumentacji:
-         opracowanie i uzgodnienie z pracownikami powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 3 października 2011 r. koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
-         opracowanie sprawozdania z przebiegu ćwiczenia i jego przekazanie Staroście Bydgoskiemu w terminie 2 tygodni od zakończenia ćwiczenia;
-         opracowywanie innych dokumentów roboczych.
 
§ 5.              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 26 października 2011 r.
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 października 2011, 18:25:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2908