Zarządzenie nr 79Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 września 2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011

Zarządzenie nr 79
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 22 września 2011


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
Na podstawie § 12, ust.6 Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zarządza się, co następuje :
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60 626 288,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 37 034,00 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 663 322,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości 48 114 142,00zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 12 549 180,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 66 811 704,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 193 459,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 156 425,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą 66 848 738,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące 41 587 027,00 zł
b/ wydatki majątkowe 25 261 711,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 3. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.


metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (18 października 2011, 08:03:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1681