Zarządzenie nr 90Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 listopada 2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie nr 90
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 listopada 2011


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

  Zarządzenie Nr SG.0050.90.2011
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 listopada 2011 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Na podstawie § 12, ust.6 Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zarządza się, co następuje :
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58 574 418,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 106 092,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 3 089,00 zł
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 58 677 421,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości 48 443 240,00zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 10 234 181,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64 759 834,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 152 122,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 49 119,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą 64 862 837,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące 41 299 912,00 zł
b/ wydatki majątkowe 23 562 925,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 3. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.
Zalaczniki.exe (152kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 grudnia 2011, 08:33:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1476