Zarządzenie nr 98Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie nr 98
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2011


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12, ust.6 Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zarządza się, co następuje :
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 59 062 684,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 59 072 684,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości 48 838 503,00zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 10 234 181,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 248 100,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę 31 909,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 21 909,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą 65 258 100,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące 41 699 825,00 zł
b/ wydatki majątkowe 23 558 275,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 3. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota
98.exe (147kB) plik

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (11 stycznia 2012, 10:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1502