Zarządzenie nr 64Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 września 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 64
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 10 września 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie  art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ),  § 13, ust. 6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy
Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                                68 925 092,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                                            32 355,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                                       0,00 zł
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                                       68 957 447,00 zł 
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości      60 897 779,00 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości  8 059 668,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                                71 525 092,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                                79 199,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                              46 844,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą                                                            71 557 447,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące   52 184 622,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie  66 611,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127 000,00 zł
b/ wydatki majątkowe  19 372 825,00 zł.
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zał. nr 1 Dochody - zmiany (23kB) excel
Zał. nr 2 Wydatki - zmiany (30kB) excel
Uzasadnienie (24kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (24 września 2013, 10:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158