Zarządzenie nr 67Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 20 września 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie nr 67
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 20 września 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie  art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ),  § 13, ust. 6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy
Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                            71 557 447,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                           106 393,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                         106 393,00 zł
4. Wydatki po zmianach wynoszą                                                         71 557 447,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące   52 184 622,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie  66 611,00 zł
zastępuje się kwotą  16.553,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127 000,00 zł
b/ wydatki majątkowe  19 372 825,00 zł.
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwota 4 649 642,00 zł pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  zał. nr 1 - WYDATKI (35kB) excel

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (30 września 2013, 15:43:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375