Zarządzenie nr 69Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 września 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie nr 69
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 września 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

     Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  zarządza się, co następuje :
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                                68 957 447,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                                 41 918,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                                       0,00 zł
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                                 68 999 365,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości    60 939 697,00 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości    8 059 668,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                               71 557 447,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                              182 304,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                            140 386,00 zł
4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                                           71 599 365,00 zł

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :

a/  wydatki bieżące     52 226 540,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna   w kwocie    16 553,00 zł
pozostaje bez zmian
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127 000,00 zł
zastępuje się kwotą        114 619,00 zł
 
  b/  wydatki majątkowe  19 372 825,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4 649 642,00 zł zastępuje się kwotą
4 676 094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (10 października 2013, 12:41:30)

Ostatnia zmiana: Emila Jadomska (10 października 2013, 12:45:02)
Zmieniono: korekta załaczników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1204