Zarządzenie nr 71Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 października 2013w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Zarządzenie nr 71
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 18 października 2013


w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) i Uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr III/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Białe Błota.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
3.     Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.
 
§ 2. Określa się:
termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 18.10.2013 r.
termin zakończenia konsultacji na dzień: 31.10.2013 r.
 
§ 3. 1. Treść projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2014 będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Białe Błota  (www.bialeblota.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota  (www.bip.bialeblota.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
2. Opinie w sprawie powyższej uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w  § 2, w Biurze Obsługi Klienta (pok. 1) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje  zmian.
 
3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje  uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Białe Błota oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
§ 4.  Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada pracownik na stanowisku  ds.  sportu, promocji i kontaktów zagranicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
str.1 (495kB) jpg
str.2 (796kB) jpg
str.3 (769kB) jpg
str.4 (835kB) jpg
str.5 (798kB) jpg
str.6 (839kB) jpg
str.7 (852kB) jpg
Protokół z konsultacji projektu _Program współpracy.pdf (537kB) pdf

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (18 października 2013, 14:17:12)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (6 listopada 2013, 11:36:36)
Zmieniono: dołączono Protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1561