Zarządzenie nr 70Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 października 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Zarządzenie nr 70
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 października 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  zarządza się, co następuje :
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                              68 999 365,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                               58 314,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                                     0,00 zł
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                              69 057 679,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości  60 998 011,00 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 8 059 668,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                              71 599 365,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                             186 310,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                           127 996,00 zł
4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                                          71 657 679,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące  52 284 854,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna   w kwocie    16 553,00 zł
zastępuje się kwotą                9 908,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 114 619,00 zł
pozostaje bez zmian
  b/  wydatki majątkowe  19 372 825,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w kwocie 6 678 540,00 zł zastępuje się kwotą  6 679 504 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  5 g.
 
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4 676 094,00 zł zastępuje się kwotą
4 680 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

zał. nr 1 - DOCHODY (19kB) excel
zał. nr 2 - WYDATKI (31kB) excel
zał. nr 5 g. (23kB) excel
zał. nr 7 - ZADANIA ZLECONE (22kB) excel
Uzasadnienie (30kB) word
                                                                                  

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (23 października 2013, 09:06:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1300