Zarządzenie nr 72Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 października 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie nr 72
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 28 października 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  zarządza się, co następuje :
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                        69 057 679,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                         15 201,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                               0,00 zł
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                         69 072 880,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości  61 013 212,00 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 8 059 668,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                         71 657 679,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                         42 870,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                       27 669,00 zł
4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                                     71 672 880,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące  52 300 055,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna   w kwocie    9 908,00 zł
pozostaje bez zmian
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 114 619,00 zł
zastępuje się kwotą      127 000,00 zł
 
  b/  wydatki majątkowe  19 372 825,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4 680 348,00 zł zastępuje się kwotą
4 694 239,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

zał. nr 1 - Dochody (18kB) excel
zał. nr 2 - Wydatki (28kB) excel
zał. nr 7 Zad. Zlecone (25kB) excel
Uzasadnienie (29kB) word
                                                                                             
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (29 października 2013, 12:58:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1318