Zarządzenie nr 74Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 4 listopada 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie nr 74
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 4 listopada 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

     Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  zarządza się, co następuje :
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                             69 434 581,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                            118 430,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                                    0,00 zł
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                             69 553 011,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości  61 482 159,00 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości  8 070 852,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                           72 034 581,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                          297 380,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                        178 950,00 zł
4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                                       72 153 011,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące  52 637 321,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna   w kwocie    9 908,00 zł
pozostaje bez zmian
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127 000,00 zł
pozostaje bez zmian
 
  b/  wydatki majątkowe  19 515 690,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w kwocie 6 679 504,00 zł zastępuje się kwotą  6 656 589 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  5 b.
 
 
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4 694 239,00 zł zastępuje się kwotą
4 699 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dochody (19kB) excel
Wydatki (31kB) excel
Środki unijne (23kB) excel
Zadania Zlecone (25kB) excel
Uzasadnienie (29kB) word
                                                                                             
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (12 listopada 2013, 16:24:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1333