Zarządzenie nr 80Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie nr 80
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

     Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  zarządza się, co następuje :
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                            69 909 016,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                           241 946,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                           14 571,00 zł
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                            70 136 391,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości  62 016 766,00 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 8 119 625,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                            72 509 016,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                           480 875,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                         253 500,00 zł
4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                                        72 736 391,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące  53 216 701,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna   w kwocie    9 908,00 zł
pozostaje bez zmian
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127 000,00 zł
pozostaje bez zmian
 
  b/  wydatki majątkowe  19 519 690,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4 699 996,00 zł zastępuje się kwotą
4 749 579,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                 
  zał. nr 1 - Dochody (21kB) excel
  zał. nr 2 WYDATKI (37kB) excel
  Zadania Zlecone (28kB) excel
  Uzasadnienie (29kB) word
             

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (10 grudnia 2013, 12:57:54)

Ostatnia zmiana: Emila Jadomska (17 grudnia 2013, 12:33:53)
Zmieniono: dodanie załącznika: UZASADNIENIE

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1283