Zarządzenie nr 81Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Zarządzenie nr 81
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

     Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  zarządza się, co następuje :
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                     70 136 391,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                      13 798,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                            0,00 zł
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                      70 150 189,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości      62 030 564,00 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości     8 119 625,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                         72 736 391,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                        76  436,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                        62 638,00 zł
4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                                     72 750 189,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące    53 230 499,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna   w kwocie    9 908,00 zł
zastępuje się kwotą                  9 691,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127 000,00 zł
pozostaje bez zmian
  b/  wydatki majątkowe  19 519 690,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w kwocie 6 651 979,00 zł zastępuje się kwotą  6 652 196 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  5 g.
 
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4 749 579,00 zł, pozostają bez zmian,  zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dochody (16kB) excel
Wydatki (36kB) excel
zał 5q (23kB) excel
Zad Zlec (26kB) excel
Uzasadnienie (28kB) word
                                                                                             
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (17 grudnia 2013, 12:39:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1250