Zarządzenie nr SG.0050.82.2013Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 grudnia 2013w sprawie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Zarządzenie nr SG.0050.82.2013
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 18 grudnia 2013


w sprawie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) i Uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr III/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Białe Błota. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

§ 2. Określa się: termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 19.12.2013 r. termin zakończenia konsultacji na dzień: 31.12.2013 r.

§ 3. 1. Treść projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Białe Błota (www.bialeblota.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota (www.bip.bialeblota.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

2. Opinie w sprawie powyższej uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Biurze Obsługi Klienta (pok. 1) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. 4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Białe Błota oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota. § 4. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada pracownik na stanowisku ds. sportu, promocji i kontaktów zagranicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:
Projekt Programu Wspólłpracy na 2014 r. (63kB) word

metryczka


Opublikował: Andrzej Pasek (19 grudnia 2013, 12:51:28)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (3 stycznia 2014, 11:33:42)
Zmieniono: Dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1438