Zarządzenie nr 84Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2013w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 84
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 31 i 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1.
Zaktualizować i wprowadzić jako obowiązującą Politykę Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy Białe Błota wraz z jej załącznikami oraz instrukcjami szczegółowymi.

§ 2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota z dnia 1 czerwca 2012 roku SG 0050.37.2012 w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Białe Błota

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami przepisów prawa oraz wykonaniu fizycznej zmiany w usytuowaniu pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe (tzw. strefy przetwarzania danych osobowych), niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w Polityce Bezpieczeństwa Informacji. Doprecyzowaniu i uaktualnieniu podlegają zapisy zawarte w rozdziałach od I do X oraz odpowiednio w wybranych załącznikach do Polityki Bezpieczeństwa Informacji które m.in. dotyczą wprowadzenia procedury nadawania uprawnień w systemach informatycznych, utworzenie rejestru incydentów, korzystania z formularza pomocniczego dotyczącego audytu. Wobec powyższego należy zaktualizować dokument i wprowadzić jako obowiązujący.metryczka


Opublikował: Mieszko Siemiński (30 grudnia 2013, 14:53:26)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (15 maja 2015, 13:12:46)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1433