Zarządzenie nr 83Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie nr 83
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  zarządza się, co następuje :
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                          65 875 484,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                           92 247,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                           2 731,00 zł
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                           65 965 000,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości  61 805 615,00 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 4 159 385,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                           70 038 484,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                          150 742,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                          61 226,00 zł
4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                                       70 128 000,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące  53 355 197,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna   w kwocie    9 691,00 zł
pozostaje bez zmian
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127 000,00 zł
pozostaje bez zmian
  b/  wydatki majątkowe  16 772 803,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4 749 579,00 zł, zastępuje się kwotą 4 818 438,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

zał. nr 1 DOCHODY (18kB) excel
zał. nr 2 WYDATKI (34kB) excel
Zadania Zlecone (26kB) excel
Uzasadnienie (28kB) word
                                                                                             
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (31 grudnia 2013, 11:16:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1152