Zarządzenie nr 85Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

Zarządzenie nr 85
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

     Na podstawie § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia
24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  zarządza się, co następuje :
 
 
§ 1.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                        70 128 000,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                       840 928,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                                     840 928,00 zł
4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                                    70 128 000,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące    53 355 197,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna   w kwocie    9 691,00 zł
pozostaje bez zmian
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127 000,00 zł
pozostaje bez zmian
  b/  wydatki majątkowe     16 772 803,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4 818 438,00 zł, pozostaje bez zmian,  zgodnie
z załącznikiem nr 7.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                             
 
 
                                                                                          Wójt Gminy
 
 
 
                                                                                Katarzyna Kirstein - Piotrowska

zał. nr 2 WYDATKI (46kB) excel
Zadania Zlecone (23kB) excel
Uzasadnienie (28kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska (15 stycznia 2014, 11:32:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261