Zarządzenie nr SG.0050.93.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 26 listopada 2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie nr SG.0050.93.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.


Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13, pkt 5 lit. a,b Uchwały Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                               74 643 537,36 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                              699 869,21 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                                75 343 406,57 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości        69 904 243,57 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości    5 439 163,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                                79 875 200,36 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                               699 869,21 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                             80 575 069,57 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące     62 374 407,34   zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 204 016,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 18 200 662,23 zł,
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
 
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 5 014 160,86 zł, zastępuje się kwotą 5 693 543,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.
 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zał. nr 1 DOCHODY (27kB) plik

Zał.nr 2 WYDATKI (59kB) plik

Zał. Nr 3 INWESTYCJE (27kB) excel

Zał. nr 7 DOCHODY Zlecone (25kB) plik

Zał. nr 7a WYDATKI Zlecone (29kB) plik

UZASADNIENIE (27kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (2 grudnia 2015, 10:47:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403