Zarządzenie nr SG.0050.94.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 7 grudnia 2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie nr SG.0050.94.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 7 grudnia 2015


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.


   Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13, pkt 5 lit. a Uchwały Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                            75 343 406,57 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                             63 559,00 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                            75 406 965,57 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości        69 967 802,57 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości    5 439 163,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                             80 575 069,57 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                             63 559,00 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                          80 638 628,57 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące     62 437 966,34 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 146 606,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 18 200 662,23 zł,
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 5 693 543,24 zł, zastępuje się kwotą 5 693 643,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.
 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zał. nr 1 DOCHODY (25kB) plik

Zał.nr 2 WYDATKI (48kB) plik

Zał. nr 7 DOCHODY Zlecone (23kB) plik

Zał. nr 7a WYDATKI Zlecone (26kB) plik

UZASADNIENIE (27kB) word
 
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 grudnia 2015, 09:42:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433