Zarządzenie nr SG.0050.96.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 16 grudnia 2015w sprawie ustalenia stawki czynszu bazowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr SG.0050.96.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 16 grudnia 2015


w sprawie ustalenia stawki czynszu bazowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

Na podstawie § 12 ust. 2, ust. 6 Uchwały RGK.0007.110.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota na lata 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 207 poz. 1924 z dnia 13.09.2011 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustalam stawkę czynszu bazowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 5,85 zł.
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu bazowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2015 r.
Wójt Gminy Białe Błota
/-/ Maciej Kulpa

metryczka


Opublikował: Andrzej Pasek (21 grudnia 2015, 14:23:09)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (29 grudnia 2015, 08:23:54)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 452