Zarządzenie nr SG.0050. 98 .2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2015w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 275 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12 maja 2009r. W sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie nr SG.0050. 98 .2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2015


w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 275 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12 maja 2009r. W sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Na podstawie art.l9 ust.8 ustawy z dnia 21 Listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 20141-. poz.l202, z 201 5r. poz.1045)
 
Zarządzam, co następuje:
 
§1. W zarządzeniu Nr 275 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12 maja 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) zmienia się w § 9 ust.3, który otrzymuje brzmienie:
 
,,3.Ustala się stały skład komisji egzaminacyjnej:
Wójt Gminy, zastępca Wójta , Sekretarz gminy lub wyznaczona przez niego osoba, Kierownik Referatu, w którym pracownik odbywał służbę przygotowawcza lub wyznaczona przez niego osoba, radca
prawny, z zastrzeżeniem ust. 3a.”
 
2) W § 9 po ustępie 3. dodaje się ustęp 3a. w następującym brzmieniu:
 
,,3a. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dopuszcza się  działanie komisji w zmniejszonym składzie.”
 
§2. 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Białe Błota
/-/ Maciej Kulpa

metryczka


Opublikował: Andrzej Pasek (7 stycznia 2016, 12:00:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416