Zarządzenie nr SG.0050.89.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 9 listopada 2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie nr SG.0050.89.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 9 listopada 2015


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.


Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13, pkt 5 lit. a, Uchwały Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                         74 399 356,68 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                          57 240,82 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                           74 456 597,50zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości        69 017 434,50 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości    5 439 163,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                          79 631 019,68 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                          57 240,82 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                      79 688 260,50 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące     61 522 533,44   zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 146 606,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 18 165 727,06  zł,
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 5 014 110,60 zł, zastępuje się kwotą 5 014 160,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zał. nr 1 DOCHODY (24kB) plik
Zał.nr 2 WYDATKI (31kB) plik
Zał. nr 7 DOCHODY Zlecone (22kB) plik
Zał. nr 7a WYDATKI Zlecone (22kB) plik
UZASADNIENIE (25kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (7 stycznia 2016, 14:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 414