Zarządzenie nr SG.0050.99.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie nr SG.0050.99.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.


   Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13, pkt 5 lit. a,b Uchwały Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                            75 432 392,57 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                             10 509,88 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                             75 442 902,45 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości        70 241 619,45 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości    5 201 283,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                             80 664 055,57 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                              10 509,88 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                          80 674 565,45 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące     62 308 926,22   zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 146 606,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 18 365 639,23 zł,
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Ustala się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 r. w wysokości 13 068 609,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a, 5b, 5c.
 
§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 5 693 643,24 zł, zastępuje się kwotą 5 693 700,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. nr 1 DOCHODY (24kB) plik
Zał. nr 2 WYDATKI (60kB) plik
Zał. Nr 3 INWESTYCJE (29kB) excel
Zał. nr 5 UE Kanaliza III etap (43kB) excel
Zał. nr 7 DOCHODY Zlecone (22kB) plik
Zał. nr 7a WYDATKI Zlecone (27kB) plik
UZASADNIENIE (25kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (8 stycznia 2016, 10:10:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385