Zarządzenie nr SG.0050.101.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2015w sprawie inwentaryzacji

Zarządzenie nr SG.0050.101.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie inwentaryzacji


   Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zmian.) zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1.1.W celu przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2015 r. powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
- przewodniczący komisji – Beata Kruszka
- członek komisji – Tatiana Możdżeń
- członek komisji – Marta Nawrocka
 
2. W celu przeprowadzenia spisu z natury powołuję zespół spisowy w składzie:
- przewodniczący  zespołu - Ryszard Gołąb
- członek zespołu – Gabriela Kamzelewska
 
§ 2. Zespół spisowy dokona spisu z natury następujących składników:
1.W Urzędzie Gminy Białe Błota
- środków pieniężnych w kasie,
- czeków gotówkowych i gotówki w kasie,
- druków ścisłego zarachowania w kasie,
- paliwa w samochodach służbowych i sprzęcie drogowym,
- akcje i udziały Gminy.
2. W Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie:
- paliwo na składzie i w samochodach.
Zespół spisowy zobowiązuje się do przeprowadzenia spisu z natury przy udziale osób materialnie odpowiedzialnych w dniu 31 grudnia 2015 r.
 
§ 3.Komisja inwentaryzacyjna dokona rozliczenia inwentaryzacji do dnia 31 stycznia 2016 r. sporządzając protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji ujmując różnice.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (21 stycznia 2016, 09:20:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448