Zarządzenie nr SG.0050.77.2017 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 13 września 2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie nr SG.0050.77.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 13 września 2017


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.


 
   Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 93 266 523,19 zł z tego:
2. Zwiększa się o kwotę 24 928,00 zł
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 93 291 451,19 zł
a/ dochody bieżące w wysokości 90 525 669,91 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 2 765 781,28 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 176 523,19 zł
2. Zwiększa się o kwotę 24 928,00 zł
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 100 201 451,19 zł
z tego:
a/ wydatki bieżące 80 069 316,29 zł,
w tym:
- kwotę rezerwy ogólnej 20 855,58 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 20 132 134,90 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. W § 3 limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 4. 1. W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 18 099 922,91 zł, pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik nr 1 dochody (191kB) pdf
Załącznik nr 2 wydatki (196kB) pdf
Załącznik nr 6a - wydatki zadania zlecone (190kB) pdf
Uzasadnienie (312kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Krystyna Kołodziejczak
Opublikował: Krystyna Kołodziejczak (21 września 2017, 10:47:30)

Ostatnia zmiana: Krystyna Kołodziejczak (21 września 2017, 10:59:54)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 309