Zarządzenie nr SG.0050.79.2017 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29 września 2017w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota lokali socjalnych

Zarządzenie nr SG.0050.79.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 września 2017


w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota lokali socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1442 i poz. 1529) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Uchyla się Zarządzenie Nr SG.0050.95.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota lokali socjalnych.
 
§ 2.1.
Z mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota wydziela się część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.
2. Wykaz lokali, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z-ca Wójta Gminy Białe Błota
/-/ Jan Czekajewski

metryczka


Odpowiada za treść: Filip Rybacki
Opublikował: Andrzej Pasek (3 października 2017, 16:39:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470