Zarządzenie nr SG.0050.84.2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 2 listopada 2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie nr SG.0050.84.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 2 listopada 2017


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 96 930 889,58 zł z tego:
2. Zwiększa się o kwotę 86 393,61 zł
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 97 017 283,19 zł
a/ dochody bieżące w wysokości 93 528 307,89 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 3 488 975,30 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 103 840 889,58 zł
2. Zwiększa się o kwotę 86 393,61 zł
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 103 927 283,19 zł
z tego:
a/ wydatki bieżące 83 553 228,54 zł,
w tym:
- kwota rezerwy ogólnej 1 862,76 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 20 374 054,65 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. W § 3 limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 4. 1. W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 20 692 741,26 zł, zastępuje się kwotą 20 702 313,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zał. nr 1 DOCHODY (199kB) pdf

Zał. Nr 2 WYDATKI (207kB) pdf

Zał. nr 6 Dochody Adm Rządowa (196kB) pdf

Zał. Nr 6a Wydatki Adm. Rządowa (196kB) pdf

UZASADNIENIE (13kB) word
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 listopada 2017, 10:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288